Praktijkregels

Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie: knmg medisch dossier
Na overlijden: Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Overdracht van uw dossier/nieuwe huisarts
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).
Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Tegenwoordig streven wij ernaar om de dossier overdracht zo veel mogelijk elektronisch plaats te laten vinden via een beveiligde internet verbinding.
Wilt u zich laten uit- of inschrijven bij één van de andere huisartsen binnen gezondheidscentrum Koningsoord? Dan verwachten we van u dat u een afspraak maakt om een afrondend al dan niet kennismakend gesprek aan te gaan met de huisarts. Zo kunnen wij beoordelen of wij aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

Niet verschenen zonder bericht

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd uw verhinderde afspraak af (24 uur van tevoren). Als u dit niet doet dan zijn wij genoodzaakt u een rekening (afhankelijk van de duur van het consult) te sturen, welke u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar en dus zelf dient te betalen. 

Toegankelijkheid gereedschappen

U kunt de Toegankelijkheidstool links in het scherm gebruiken om de site voor uzelf toegankelijker te maken door bijvoorbeeld teksten te vergroten of verkleinen, het contrast tussen de achtergondkleur en de tekstkleur groter te maken of het lettertype te wijzigen.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner Ga naar de inhoud